دانلود آهنگ برو وابسته نشو خسته میشی دل بکن از من هایده هوش مصنوعی ریمیکس

دانلود آهنگ برو وابسته نشو خسته میشی دل بکن از من هایده هوش مصنوعی ریمیکس

ریمیکس آهنگ احسان قربان زاده ﺑﺮو واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ آﺧﺮ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻣﻮﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﻦ واﺳﺖ اﻓﺘﺎدن از ﭼﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﭼﺎﻫﻪ با صدای زن و مرد

آهنگ هایده برو وابسته نشو خسته میشی دل بکن از من ساخت هوش مصنوعی معروف اینستاگرام

دانلود ۴۰ آهنگ برتر هایده یکجا ریمیکس فول البوم یکجا

دانلود آهنگ برو وابسته نشو خسته میشی دل بکن از من هایده هوش مصنوعی ریمیکس

دانلود آهنگ برو وابسته نشو خسته میشی دل بکن از من هایده هوش مصنوعی ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ احسان قربان زاده برو وابسته نشو خسته میشی

دانلود آهنگ

متن آهنگ برو وابسته نشو خسته میشی دل بکن

ﻧﻤﻮن ﭘﺎی ﻣﻦ آدم روﻳﺎی ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﭼﻰ دﻟﺨﻮﺷﻰ ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻳﻪ روز ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻴﺴﺘﻢ

ﻧﻤﻮن ﭘﺎی ﻣﻦ ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻢ درﮔﻴﺮم ﻣﻨﻰ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺣﺘﻰ از ﺧﻮدﻣﻢ دﻳﮕﻪ ﺳﻴﺮم

ﻧﻤﻴﮕﻰ دﻳﻮوﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﻄ واﺳﺖ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ درد ﺑﻰ درﻣﻮﻧﻪ

ﺑﺮو واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ دل ﺑﻜﻦ از ﻣﻦ ﻣﻄﻤﻨﻢ ﻛﻪ ﻳﻪ روز ﻳﻜﻰ ﻣﻴﺎد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮه از ﻣﻦ

ﺑﺮو واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ آﺧﺮ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻣﻮﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﻦ واﺳﺖ اﻓﺘﺎدن از ﭼﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﭼﺎﻫﻪ

ﺑﺮو واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ دل ﺑﻜﻦ از ﻣﻦ ﻣﻄﻤﻨﻢ ﻛﻪ ﻳﻪ روز ﻳﻜﻰ ﻣﻴﺎد ﺑﻬﺘﺮه از ﻣﻦ

ﺑﺮو واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ آﺧﺮ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻣﻮﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﻦ واﺳﺖ اﻓﺘﺎدن از ﭼﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﭼﺎﻫﻪ

ﺑﺮو رد ﺷﻮ ﻧﻤﻮن ﻛﻪ ﺧﺴﺘﻢ ﻣﻦ از اون ﻧﻘﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﻋﺸﻖ و ﺑﺮﻳﺪ از دﻟﻤﻮن

ﻧﺪاری ﺧﺒﺮ از ﺑﺪ ﺣﺎدﺛﻤﻮن ﺧﻮد روز و ﺷﺐ دﻳﮕﻪ ﻓﺎﺻﻠﻤﻮن

ﺑﺮو واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ دل ﺑﻜﻦ از ﻣﻦ ﻣﻄﻤﻨﻢ ﻛﻪ ﻳﻪ روز ﻳﻜﻰ ﻣﻴﺎد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮه از ﻣﻦ

ﺑﺮو واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ آﺧﺮ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻣﻮﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﻦ واﺳﺖ اﻓﺘﺎدن از ﭼﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﭼﺎﻫﻪ

ﺑﺮو واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ دل ﺑﻜﻦ از ﻣﻦ ﻣﻄﻤﻨﻢ ﻛﻪ ﻳﻪ روز ﻳﻜﻰ ﻣﻴﺎد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮه از ﻣﻦ

ﺑﺮو واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮ آﺧﺮ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻣﻮﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﻦ واﺳﺖ اﻓﺘﺎدن از ﭼﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﭼﺎﻫﻪ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!