دانلود آهنگ رفیق جات خالیه بخدا یعقوب جات خالی با صدای بچه ریمیکس اینستا ترند

دانلود آهنگ رفیق جات خالیه بخدا یعقوب جات خالی با صدای بچه ریمیکس اینستا ترند

ریمیکس آهنگ کوردی لکی ﻧﺎو ﻧﺎزارد ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻴﭽﻮدن و ﻳﺎد رﻓﻴﻖ ﻧﻴﭽﻴﺪن و ﻳﺎد تند بیس دار اینستاگرام

آهنگ رفیق جات خالیه بخدا یعقوب جات خالی شهاب لرستانی اصلی بدون ریمیکس ارکستری خواننده مرد با ارگ

دانلود ریمیکس آهنگ کردی کرمانشاهی غمگین طولانی

دانلود آهنگ  رفیق جات خالیه بخدا یعقوب جات خالی با صدای بچه ریمیکس اینستا ترند

آهنگ رفیق جات خالیه بخدا یعقوب جات خالی  اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


آهنگ رفیق جات خالیه بخدا یعقوب جات خالی ریمیکس با صدای بچه

دانلود آهنگ


متن آهنگ رفیق جات خالیه بخدا یعقوب جات خالی

ﻫﻰ داد ﻫﻰ ﺑﻴﺪاد و ﭼﺎره ﭼﻔﺘﻢ

ﺳﻨﮓ ﺑﻴﻢ ﺟﺎه ﻛﻦ ﺑﻴﻢ در و در ﻛﻔﺘﻢ

ﻛﻔﺘﻢ و دره ﺗﺎف ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ دی ﻓﺮه ﺧﺴﺘﻢ و زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ

ﺟﻮر ﻣﻬﺮه ﺷﻄﺮﻧﺞ دﺳﺖ و دﺳﺖ ﮔﺮدم

ﮔﺮﻓﺘﺎر و دس دﻧﻴﺎ ﻧﺎﻣﺮدم و ﻓﺪای ﻋﻜﺴﮕﺪ و دارو دوﻧﻢ

و دارو دوﻧﻢ ﻳﻌﻘﻮب و دارو دوﻧﻢ ﻗﺴﻢ وﺧﺪا ﺳﻮزﻳﺎی دروﻧﻢ

ﺳﻮزﻳﺎی دروﻧﻢ رﻓﻴﻖ ﺳﻮزﻳﺎی دروﻧﻢ و ﮔﺮﻣﻰ ﮔﻴﻠﺎن و ﺳﺮدی ﺷﺎﺑﺎد

ﻧﺎو ﻧﺎزارد ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻴﭽﻮدن و ﻳﺎد

ﻧﺎو ﻧﺎزارد ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻴﭽﻮدن و ﻳﺎد رﻓﻴﻖ ﻧﻴﭽﻴﺪن و ﻳﺎد

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!