دانلود آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس اینستا با گیتار

دانلود اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس دیان + ریمیکس رپ ترکیبی با گیتار

اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس اینستا

اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود با گیتار

اهنگ تو قلب عاشق من ریمیکس دیجی سونامی

اهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس دیجی سای

آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود  اصلی بدون ریمیکس با گیتار ( دانلود آهنگ عروسک چوبی بودم میون دستات )

دانلود آهنگ ترند اینستاگرام ایرانی فارسی 

دانلود آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود ریمیکس اینستا با گیتار

 

دانلود ریمیکس قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ

دانلود آهنگ


آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود

 اصلی بدون ریمیکس با گیتار ( دانلود آهنگ عروسک چوبی بودم میون دستات )

دانلود آهنگ


متن آهنگ قلب من قلب یه عاشق قلب تو یه تیکه سنگ بود :

ﻳﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﭼﻮﺑﻰ ﺑﻮدم ﻣﻴﻮن دﺳﺘﺎت

ﺳﺎده ﺑﻮدم ﺑﺎور ﻣﻴﻜﺮدم ﻣﻦ ﺣﺮﻓﺎت

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدم ﮔﻮل ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺧﻮردم

ﮔﺮﭼﻪ دوﺳﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻰ وﻟﻰ ﺑﺮات ﻣﻴﻤﺮدم

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻳﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻮد

ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻨﻮن ﺷﺪه ﺑﻮدی ﺑﺮام ﻳﻪ ﻣﻌﺒﻮد

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻫﺎد ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دروغ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد

دروغ ﻫﺎی ﻗﺸﻨﮕﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ

ﺳﺮم از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮی ﺗﻨﻬﺎم ﺑﺬاری

ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻰ وﻓﺎﻳﻰ

ﺑﺎور ﻛﺮده ﺑﻮد ﺗﻮرو اﻳﻦ دل ﺳﺎدم

ﻣﻦ ﺗﺎوان ﭘﺎﻛﻰ ﻗﻠﺒﻤﻮ دادم

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!